Vedtaget på den stiftende generalforsamling, d. 21.02.2002

1. Navn
Foreningens navn er FORENINGEN  OMKRING  OVERDREVSVEJEN

2. Hjemsted
Foreningens hjemsted er Grønholtvangen 44, 3480 Fredensborg

3. Foreningens Fokusområde
Foreningens Fokusområde er bæltet fra Overdrevsvejens afslutning ved Kulsviervej, over Grønholt-området, videre fortrinsvis nord om Lønholt, syd om Asminderød og forbi Knurrenborg Vang, videre over Søholm-området og ud til Helsingørmotorvejen.

4. Formål
Foreningens formål er at bevare de landskabelige, naturmæssige og menneskeligt/kulturelle værdier i Fokusområdet.
Foreningen vil endvidere arbejde for at fjerne uvisheden om hvorvidt en videreførsel af Overdrevsvejen kommer og for at klarlægge den ødelæggende virkning den kan få.

Foreningen vil derfor arbejde imod en eventuel forlængelse af Overdrevsvejen gennem Fokusområdet.

Foreningen vil desuden medvirke til en belysning af de trafikale forhold i Fredensborg-Humlebæk Kommune, specielt hvis de har relation til Fokusområdet.

5. Medlemskab
Enhver, der har interesse og sympati for foreningens formål, kan opnå medlemskab i foreningen.

Medlemmer betaler et årligt kontingent.

Alle medlemmer, der er over 18 år og har betalt kontingent, har stemmeret på foreningens generalforsamlinger.

6. Kontingent og udmeldelse
Medlemskontingentet og evt. gebyrer fastsættes af foreningens generalforsamling. Kontingentet opkræves helårligt pr. 1. april eller ved indmeldelse.

Har en person efter en rykning ud over sidste betalingsfrist ikke betalt kontingentet, så fortabes medlemsskabet. Medlemsskabet kan kun genopnås ved indbetaling af restancen tillagt et gebyr.

Udmeldelse skal ske skriftligt og får virkning fra udgangen af det år, udmeldelsen modtages i.

7. Bestyrelse
Foreningens arbejde koordineres og ledes af en bestyrelse på mindst 7 medlemmer samt 2-3 suppleanter.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Medlemmerne kan genvælges.

Valgbare er alle medlemmer, der er fyldt 18 år, som har betalt kontingent og som har været medlem i mindst 3 måneder (gælder ikke foreningens stiftelsesår).

Ved den årlige, ordinære generalforsamling er alle bestyrelsesmedlemmer, der har siddet i 2 år på valg. Det tilstræbes, at ca. halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede og træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen indkaldes efter behov af formanden eller af to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmøder bør afholdes mindst 4 gange om året, jævnt fordelt over året.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan i tilfælde af et eller flere medlemmers/suppleants forfald supplere sig selv indtil næste generalforsamling.

8. Arbejdsgrupper
Bestyrelsen kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper til at udføre/varetage udvalgte opgaver i foreningens interesse.

9. Tegningsregel
Foreningen tegnes af formanden og et af bestyrelsesmedlemmerne.

Formanden og kassereren har fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser. Formanden og kassereren har endvidere fuldmagt til at underskrive på girokonto og evt. hævekort til bank.

10. Hæftelser
Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den til foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer og bestyrelse nogen personlig hæftelse.

11. Regnskab og  regnskabsår
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår er for perioden 21/02-2002 til 31/12-2002.

Bestyrelsen foranlediger udarbejdet regnskab for foreningen, således at dette foreligger til gennemsyn mindst 8 dage før den ordinære generalforsamling.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en af generalforsamlingen valgt revisor.

12. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og afholdes hvert år inden d. 15. marts (undtagen i stiftelsesåret).

Alle forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling - herunder forslag til kontingent, bestyrelse, suppleant og revisor - skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

Den ordinære generalforsamling skal indkaldes mindst 21 dage forud for afholdelsen.

Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom. I sidstnævnte tilfælde skal begæringen indeholde dagsorden.

Indkaldelse til generalforsamling skal indeholde dagsorden og bekendtgøres ved brev til medlemmerne eller annonceres i lokalaviserne.

Alle forslag udsendes til medlemmerne mindst 1 uge inden generalforsamlingen.

En generalforsamling ledes af en dirigent, der ikke selv behøver at være medlem af foreningen, og som afgør alle spørgsmål angående sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning m.v.

Dirigenten foreslås af bestyrelsen og vælges som første punkt på generalforsmlingen.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, som underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

13. Dagsorden for den Ordinære Generalforsamling
Dagsorden til ordinær generalforsamling skal omfatte følgende:

1                     Valg af dirigent

2                     Formandens/bestyrelsens beretning

3                     Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4                     Fastlæggelse af kontigenter og gebyrer

5                     Behandling af forslag

6                     Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter

7                     Orientering omkring arbejdsgrupper

8                     Valg af revisor

9                     Eventuelt

14. Afstemning
Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem over 18 år, der har betalt kontingent, og som har været medlem i mindst 1 måned (gælder ikke den stiftende generalforsamling). For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig tilstedeværelse.

Enhver beslutning på generalforsamlinger træffes, hvor intet andet er bestemt i lovene, ved simpelt flertal. Alle beslutninger kan træffes på såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger.

15. Ændring af foreningens love
Til vedtagelse af forslag om ændring af foreningens love kræves, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er mødt, og at mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget. Såfremt der ikke er mødt tilstrækkeligt mange stemmeberettigede medlemmer frem til generalforsamlingen, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling inden 2 måneder, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 majoritet uden hensyn til antallet af tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

16. Opløsning af  foreningen
Til vedtagelse af forslag om foreningens opløsning kræves, at mindst 3/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt der ikke er mødt tilstrækkeligt mange stemmeberettigede medlemmer frem til generalforsamlingen, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling inden 1 måned, hvor forslaget kan vedtages med 3/4 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Eventuelle aktiver skal tilfalde en af den afgående bestyrelse valgt forening/instans, der skal have til formål at bevare værdierne i Fokusområdet.

17. Revision af foreningens love
Lovene er første gang vedtaget d. 21.02-2002 med samtidig ikrafttrædelse.

Lovene revideret: