Arbejdsgruppen omkring

"Fredensborgs udvikling uden ødelæggelse af de landskabelige værdier"

Arbejdsgruppen holdt sit andet møde torsdag d. 09.10.03 i præstegården Aved Grønholt kirke

Følgende opgaver blev iværksat :

- Trafiktælling i Fredensborg.
Vi vil prøve at få lavet en trafiktælling i Fredensborg.
Vi satser på at gennemføre den tirsdag d. 28 oktober kl.7- 9
Der skal bruges ca. 24 personer, så sæt lige et kryds i kalenderen, hvis det er muligt.
Instruktion vil foregå mandag d. 27 kl. 19 hos Søren Westermann, Grønholtvej 33 A
Tovholder : Søren W.


- Omlægning af den tunge trafik, så den ledes uden om Fredensborg ad Helsingørmotorvejen.
Det undersøges, hvilken rute lastbiler får udleveret ved ankomst med færgen til Helsingør.
Tovholder : Birgit

Søren S. gennemgik kommunens oplæg til spørgsmål. Flg. bør med i vores svar :

- Nyt byggeri bør fortrinsvis ske i bykernen indpasset i det eksisterende byggeri
- Byøkologi. Fortætning af byen for at minimere trafikken.
- Bevare de grønne kiler
- Det er vigtigt, at det eksisterende stisystem bevares.
- Ingen udlægning af nye erhvervsarealer.
- Ingen udlægning af ny byzone
- Styrke handelslivet i Fredensborg by
- Landskab. Byggeri i landzone. Krav i lokalplaner om udformning af byggeri.
- Gerne krav til hegn, så de passer ind i det naturlige landskab.
- Adgang til grønne områder.
- Bevare den særlige karakter i det nordsjællandske landskab med afvekslingen mellem landsbyer og  
bakker.
Landsbyerne må ikke smelte sammen.
Sammenskrivning inden næste møde: Søren S.

Ref.Birgit Lehmann

Næste møde tirsdag d. 28.10.03 kl. 19
hos Søren Schmidt, Grønholtvangen 44