Oplæg til møde 02.09.02

De tre deltagere fra overdrevsvejgruppen præsenterer sig for plan og miljø udvalget.
Hvem består Foreningen omkring overdrevsvejen ’s medlemmer af, og hvad er formålet med dette møde ?

Foreningens ca 120 medlemmer fordeler sig i to grupper, ca 2/3 er borgere der føler, at en evt Overdrevsvej, med de nu kendte linjeføringer, vil berøre dem, deres ejendom eller de nærmeste omgivelser, således at der vil ske væsentlige forringelser.

Den anden tredjedel er for så vidt mere interessant, for det er borgere der ikke personligt bliver berørt, men som føler, at vejplanerne som vi kender dem vil betyde væsentlige ændringer/ forringelser for Fredensborgs borgere.

Det bringer mig frem til formålet

Vi føler, at det er meget væsentligt, at den stilstand der nu er i debatten om en Overdrevsvej, på grund af amtets økonomiske situation ikke betyder at sagen går i glemmebogen, for så at poppe op ved næste valg, fordi der helt klart vil vise sig et krav fra borgerne om at ” der bliver gjort noget ” ved trafikken gennem Fredensborg.

 

Vi føler derfor, at det er vigtigt, at tiden bliver brugt til at belyse , om de fordele som en Overdrevsvej muligvis kan betyde for Fredensborg, kan opveje de gener, som den vil betyde for de områder den vil passere, men ikke mindst de forringelser den vil betyde for alle kommunens borgere.

Det er her vi lytter især til de af vore medlemmer der ikke er direkte berørt.

Hvad siger de. : En Overdrevsvej gennemskærer Kommunen, således at de små skove Grønholt vang og Grønholt hegn fremover vanskeligt kan anvendes som rekreativt område i sammenhæng. Den nu kendte linieføring spolerer stort set det rekreative område der er blevet skabe ved frilægningen af Grønholt Å.

Knurreborg Vang bliver afskåret fra Fredensborg, netop i det område hvor hele den ny byudvikling er planlagt, og hvor den nuværende by, anvender skoven som lege og fritidsområde.

 

Da foreningen blev dannet skete det ud fra et ønske om ikke at debattere linjeføringer, det er den letteste måde at få borgere til at bekæmpe hinanden. Vi debaterer ikke om vejen kan sniges ind i Karlebo, for der er borgere, som helt som vi kan finde argumenter om natur miljø etc, der begrunder at vejen ikke bør ligge her.

Vi ønsker at belyse hvem er vejen til, hvem gavner den, og er det det værd? Er der ikke andre måder som man kan løse nogle af problemerne på, måder der er billigere, mere i overensstemmelse med borgernes ønsker, og med mere hensyn til den fremtidige udvikling.

 

Vi savner en klar holdning til hvem der skal køre på en Overdrevsvej ?

Vi frygter, at vejen vil betyde større handel i Hillerød, en situation der vil skade  Fredensborg, som i forvejen lider hårdt under konkurrencen. Vi føler, at de foreliggende trafiktællinger hvor mangelfulde de end måtte være , for Fredensborg antyder, at den trafik som kan flyttes til en evt Overdrevsvej er så relativ beskeden, at Fredensborg risikerer at få en hovedfærdselsåre igennem byen, og liggende som en afspærring lige syd for byen.

 

Foreningen foreslår derfor, at kommunalbestyrelsen  får amtet til at foretage en grundig trafikregistrering for Fredensborg, således at man rent faktisk ved, hvordan trafikmønstret er.

Vi føler, at  kommunens kvaliteter i høj grad består af landskabet med de små bysamfund, småskovene, kontrasten mellem moser og landbrug, kort sagt et lidt gammeldags Danmark.

Der er allerede mange trafikårer der deler kommunen, kommer der flere bliver den delt helt op i småstykker. Det er højst sandsynligt, at den kommende kommunalreform vil betyde, at Humlebæk bliver en del af  Helsingør, og Fredensborg bliver en del af Hillerød, men jeg kan ikke forestille mig, at vi i denne forsamling ønsker at støtte en sådan udvikling  ved at splitte kommunen   .

Vi prioterer ikke , at borgere fra Humlebæk kan komme til Hillerød 1 til 2 minutter hurtigere med en ny vej, lan dem benytte Helsingørvejen til Hørsholm og derfra af Isterødvejen. der en 1 minut langsommere end A6 gennem Fredensborg, og med en forbedret afkørsel ved Hørsholm, der i øvrigt vil være til gavn for mange trafikanter ,en beskeden investering med virkning.

Vi føler, at ændring af skilte i Hillerød på samme måde kan flytte trafik til samme beskedne omvej.

Ligesom en bedre skiltning  omkring Toldkontoret i Kvistgård kan begrænse mængden af lastbiler fra Polen og lign, der til tider kører søgende rundt i Fredensborg.

 

Udgangspunktet for dette møde er foreningens høringssvar til HUR’s trafikredegørelse, Vi føler her, at den debat Der i forbindelse hermed er rejst i Karlebo , hvor protesterne mod en evt højhastighedsbane og tilhørende Ring 4 er drejet over på, at hvis Fredensborg Humlebæk vil have en Overdrevsvej, så lad dem få det hele, Lav Overdrevsvejen til en overordnet vejforbindelse, og placer højhastighedstoget i vejens støjzone. Jeg kan ikke forestille mig, at nogle af de folkevalgte ønsker en sådan udvikling, og jeg ser kun én måde at argumentere imod den, at gå imod Overdrevsvejen, og skabe alternative løsninger, der gør investeringen i en ny lokalvej Helsingør – Hillerød overflødig

Vi føler således, at når Fredensborg Humlebæk kommune med sin støtte til HUR’s strategi C går ind for en Overdrevsvej, risikerer vi en sådan udvikling. .

 

Overdrevsvejen blev til som vejplan, på et tidspunkt, hvor veje var et nødvendigt gode svarende til da enhver by i Danmark skulle have en jernbane forbindelse. Får vi først en vej kommer vi aldrig af med den.

 

Til slut kan man spørge sig selv, hvorfor har vi ønsket et møde, vi kunne jo bare skrive et brev med vores synspunkter.

Et møde kan være indledning til en dialog, der som bekendt fremmer forståelse, en dialog, der måske kan bidrage til en bedre forståelse for alle aspekter, således at man ikke først kommer i samtale den dag linieføringen skal fastlægges.

 

Det er vigtigt for borgerne, at der bliver mere klarhed over hvad fremtiden vil bringe, i princippet er det helt fint, at nye borgere i kommunen til informationsmøde her på rådhuset bliver bekendt med at der foreligger vejplaner, men om det bliver til noget hvor vejen evt konkret kommer til at ligge er der ingen der ved, så bliver resultatet utryghed, og det kan ingen være tjent med .

En sådan utryghed giver anledning til rygter, det bliver vanskeligt at sælge huse, eller i andre tilfælde bliver det lettere .

 

Der er potentielle konflikter mellem borgere der bor langs A6 og borgere der bor langs Humlebækvej og Grønholtvej, kun fordi man ønsker at påvirke en evt beslutning om en evt Overdrevsvej, det er konflikter, som uundgåeligt vil få indflydelse på en kommende valgkamp allerede som vi oplevede det sidste gang med tunnel forslag, vejføringer i Karlebo, Overdrevsvej etc

kan vi ikke få den debat manet i jorden inden, det tror jeg er i vores fælles interesse.

 

Schmidt