Udtalelse til HUR 31.03.03

INDSIGELSE TIL REGIONPLANSFORSLAG.

I forslaget til ny regionsplan regnes med en ganske kraftig boligtilvækst i Nordsjælland, og det forventes, at dette i planlægningsperioden vil betyde en kraftig vækst i arbejdspladstrafikken, idet især Hillerødområdet forventes udbygget med et stort antal arbejdspladser inden for IT- og BIO-teknologien.

Denne forudsætning mangler at tage højde for én ting; i løbet af planlægningsperioden vil ”de store årgange” gå fra aktivt arbejdsliv til aktiv pensionisttilværelse. Det anførte nye antal boliger vil således ikke betyde en forøget arbejdsstyrke, men snarere en afbødning af det fald i arbejdsstyrken, som ændringen i aldersfordelingen betyder.

Nordsjælland er så relativ dyr en bopæl, at det netop i dag bebos af personer med ret høj gennemsnitsindtægt, med tilhørende anciennitet, hvorfor netop denne del af landet vil være særlig ramt.

Den øgede befolkning vil således på længere sigt betyde mindre trafik i myldretiderne.

Behovet for nye veje er således ikke reelt begrundet i øget arbejdspladstrafik, men muligvis i et kommende behov for en international forbindelse efterhånden som trafikkapaciteten over Øresundsbroen bliver opbrugt.

I den forbindelse har Storebælt om ca. 5 år opbrugt sin kapacitetsreserve for godstrafik, hvorfor Fehmernbroen vil blive uhyggelig aktuel, og hermed kan en H-H forbindelse for jernbanetransport med tilhørende jernbaneforbindelse blive relevant, og dermed anvendelse af trafikkorridoren B5.

Den fremtidige byudvikling bør ske efter fingerprincippet, således at det åbne land mellem fingrene bevares, en naturlig udvikling vil være en ny S-station ved Brådebæk, som med en B5 samtidig bliver et trafikknudepunkt.

Nordsjællands kvalitet er i høj grad, at der er bevaret så mange skove og landområder, der er ikke plads til flere tværveje.

Vi mener således:

Nordsjællands natur og landskabelige kvaliteter skal bevares, byudviklingen skal holdes i fingrene, nye vejforbindelse der begrænser det frie land bør ikke etableres, slet ikke hvis overordnede hensyn på et tidspunkt tvinger en B5 igennem området.

Med venlig hilsen

Foreningen omkring Overdrevsvejen
v/ Søren D. Schmidt