Beretning fra den ordinære generalforsamling i Foreningen omkring Overdrevsvejen, den 12. april kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Grønholt Præstegård.

1 Valg af dirigent
Ole Ortved Andersen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var blevet udsat til den 12. april, men var indkaldt rettidigt. Forsamlingen godkendte generalforsamlingen som værende beslutningsdygtig. Ordet blev herefter givet til formanden.

2 Formandens beretning

I februar 2002 afholdtes stiftende generalforsamling i Asminderød Sognegård.

150 personer var mødt op, nu skulle planerne om en forlængelse af Overdrevsvejen bekæmpes.

Foreløbigt er det lykkedes. Foreningen fik sat fokus på, at Overdrevsvejens forlængelse næppe ville løse trafikken gennem Fredensborg, så rigtig mange af kommunalpolitikerne blev omvendt til modstandere.

Ved kommunalreformen gennemførelse skiftede situationen mærkbart, en omfartsvej ville nu blive en kommunal anlægsopgave eller en statsopgave.

Så var kommunalpolitikerne overbevist, det var ikke noget de ville engagerer sig i, men hvad med staten?

En Overdrevsvej kunne blive en alternativ linjeføring for den udlagte B5 forbindelse fra Rødby til Helsingør. Ikke mindst fordi en placering ved det formentlig kommende Hillerød Hospital, kunne betjene dette.

Det har derfor været interessant i det forløbne år at følge debatten om B5. Vi ved at der er en stor gruppe borgere som har dannet en forening mod B5, og for fleres vedkommende foreslået at vejføringen blev ændret til Overdrevsvejens forlængelse.

Med div. borgmestre i spidsen forsøgte denne gruppe, at få arealreservationen til B5 fjernet via en beslutning i folketinget.
Til manges overraskelse lykkedes det ikke! Trafikministeriet vil ikke ophæve arealreservationen. Skal der engang i fremtiden anlægges en motorvej nord om København, vil arealreservationen være den billigste linje føring!

Kan vi så være sikre på, at Overdrevsvejens forlængelse ikke bliver til noget? Tja, man har lige sagt nej til at udbygge Hareskovmotorvejen, til Hillerød og videre, der er ikke penge, og i så fald er der slet ikke penge til en Overdrevsvej.
Man kan så spørge sig om Hospitalet vil betyde at man vil udbygge vejnettet, men i en tid hvor der dårlig nok kan blive penge til hospitalet, er der næppe penge til ekstra veje.

Så alt i alt: foreningens bestyrelse ser passivt til. De første mange år vil der ikke ske noget, der kommer til at aktualiserer en forlængelse af Overdrevsvejen.

Beretningen blev godkendt.

3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Det reviderede regnskab blev uddelt til orientering. Foreningens formue ved periodens afslutning udgjorde 27.154,23 kr. Årets udgifter beløb sig til 4.484,50 kr. Opgradering af hjemmesiden samt gebyr til bank.  Regnskabet blev godkendt.

4 Fastlæggelse af kontingenter og gebyrer
Bestyrelsen foreslog at kontingentet fortsat skulle være 0 kr. hvilket blev godkendt af forsamlingen.

5 Behandling af forslag
Ingen indkomne forslag.

6 Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:
Søren D. Schmidt, Per Stæhr-Nielsen, Olof Ingdam-Lindgren, Flemming Velin. Alle opstillede blev genvalgt.
Som suppleant var Ole Ortved Andersen på valg, og blev genvalgt.

7 Orientering omkring arbejdsgrupper
For tiden ingen aktive arbejdsgrupper, men de er klar hvis der opstår behov.

8 Valg af revisor
Claus Toft Olesen villig til genvalg, blev valgt.

9 Eventuelt
Ingen indlæg under eventuelt.

---oooOooo---